COMO FUNCIONAMOS

por piratonadmin ()

 

Os princípios en torno aos que xira a rádio son:

 

  • Auséncia de ánimo de lucro e autoxestón. Como rádio livre, a Piratona non busca tirar benefícios para as persoas que a integran, nen acepta ingresos de nengunha publicidade, subvenzón ou calquera outro tipo de aportazón que non sexa a dxs própixs sócixs e das actividades que organizamos para custear os nosos gastos cotiáns. O facto de non dependermos nen organica nen economicamente de ninguén dá-nos independéncia para nos expresar livremente, sen censuras nen manipulazóns, de dar informazóns às que non interesa dar cabida na máfia dos media e reflectir da maneira mais fiel posíbel aquilo que acontece, perto e lonxe, tentando, sempre que sexa posíbel, que xs próprixs protagonistas do acontecido sexan quen exprese en primeira persoa da realidade que se trata. 
  • Asemblearismo. O funcionamento da rádio é totalmente horizontal, e todas as decisóns son consensuadas en pé de igualdade na asemblea. As tarefas necesárias para o funcionamento da rádio son repartidas entre todxs xs súas integrantes, de forma que todo o mundo participa e contribúe dalgunha forma. A rádio facemo-la entre todas e todos. 
  • Livre circulazón de ideas e da cultura. Igual que un dos principais obxectivos da rádio é a defesa da liberdade de expresón, tamén cremos na difusón da cultura sen ánimo de lucro, afastando-nos dos grandes circuitos comerciais e posicionando-nos como rádio en contra das licenzas privativas e das sociedades de “autorxs” e “editorxs” que priman os benefícios monetários no canto de favorecer o intercámbio de ideas e saberes. En consonáncia con isto, nas nosas equipas empregamos unicamente software livre desenvolvido en comunidade. 
  • Princípios ideolóxicos. Alén disto, a rádio identifica-se con todas aquelas luitas que tenhen como fin a igualdade das persoas e de animais humanos e non humanos, e o fin das discriminazóns por sexo, raza, clase, etc., a proteczón do ambiente e a promozón de medios de vida sustentábeis e a defesa da língua galega (somos unha das únicas dúas emisoras da província que emite exclusivamente en galego).

 

 

Para facer-nos cargo dos custos da rádio, temos organizado concertos e ceas, mais tamén temos participado en palestras, exposizóns e encontros de rádios, sempre colaborando estreitamente con centros sociais, outras rádios e colectivos, como xeitos de achegar mais o proxecto piratón a quen non nos conheza. A dar a conhecer a rádio tamén contribue, à parte da páxina web, a Folha Parrokial, boletín voceiro da rádio que se edita cada 3 meses mais ou menos (ou esa é a idea).

Ao longo dos seus 21 anos de vida, a Piratona foi evoluindo cos tempos. Con épocas melhores e piores, con máis ou menos xente na asemblea (que chegou a contar con 60 persoas), mudando de frecuéncia e de lugar de operazóns, mais mantendo-se sempre fiel à sua filosofia, sempre independente e dando voz a quen os medios comerciais non querían escoitar. Co paso do tempo fomo-nos adaptando tamén às novas tecnoloxías. A incorporazón de medios informáticos á emisora permitiunos, primeiro, ocupar o dial de xeito continuado com música de continuidade variada no canto dun CD de música dando voltas toda a noite ou directamente o silencio, e máis adiante, elaborar unha grelha de programazón com repetizóns, emisón en diferido de programas gravados, o que nos permite ter contidos de produzón própria a calquer hora do día.

Como xa comentamos, o software livre ten un papel fundamental: a rádio emprega Ubuntu como sistema operativo e KJabata (programa en software libre creado polos companheiros de Radio Jabato de Madrid cuxo uso foi estendendo-se por cada vez máis emisoras livres) como reprodutor de continuidade nos seus computadores. Para isto foi de grande axuda o trabalho dos membros do Trebelab – Cova dos Ratos da nosa cidade, algún dos cales foi membro da rádio durante longo tempo.

Co desenvolvemento de internet, produciu-se tamén a aparizón dos medios de comunicazón telemática, que desde moi cedo influiron de xeito moi importante nos contidos de contrainformazón da Piratona. Como unha forma de participar neste novo xeito de comunicar-se e de facer contrainformazón, Radio Piratona forma parte, case desde os inícios, do Portal de Telemática Antagonista SinDominio. Desde hai varios anos contamos cunha páxina web, que recentemente foi renovada para incluir os audios de todos os programas, disponíveis tamén para a descarrega.

Ao longo de toda a nosa história sempre existiron contactos entre a Piratona e as outras rádios livres e comunitárias da Galiza (Kalimera, Clavi, Cuac, Roncudo, Filispim, Onda Nada...). En moitos casos, as mudanzas de domicílio dxs membrxs das mesmas levava-xs dunha rádio para outra, noutros casos o feito de compartir militáncia en distintos colectivos sempre posibilitou o conhecemento mútuo e a colaborazón. Ademais do intercámbio de programas ou a colaborazón na organizazón de actividades conxuntas, un dos temas que se foron tratando ao longo dos anos foi a situazón legal na que nos atopamos ao emitirmos sen licenza, analisando o concurso de reparto de frecuéncias, implantazón do sistema dixital... A Piratona é membro da ReGarLiC, Rede Galega de Rádios Livres e Comunitárias, o que hoxe permite o intercámbio de programas coa Rádio Filispim de Ferrol.

E falando de programas, à parte dos contrainformativos e especiais da rádio, agora estamos a emitir oito programas, que falan desde feminismo ou novas sociais até animalismo, música ou cultura. As colaborazóns con colectivos son benvidas, e a rádio sempre está aberta a que calquera faga un programa e conte o que tenha que dizer. O único requisito que se pide para participar na rádio é a superazón duns obradoiros: no primeiro explica-se a declarazón ideolóxica da rádio e os valores que hai que respectar para participar, no segundo explica-se o funcionamento interno da rádio e os compromisos que se asumen a este nível ao ingresar no colectivo, e no terceiro trata-se da linguaxe que se debe evitar à hora de se expresar na rádio. Toda vez superados os obradoiros, conhecidos os compromisos que se piden para participar na rádio e aceptados estes pola persoa interesada, xa forma parte da asemblea da rádio.