Termes habituals

Petit glossari de termes per aprofundir una mica en la realitat de l'habitatge d'avui dia.

ASF
Arquitectes sense Fronteres.

Carmen Chacon
Ministra de Vivenda

Carta de mesures
Carta promulgada pel taller contra la violència inmobiliària i urbanística en la que es demana l'adopció de 3 mesures. La limitació del preu dels lloguers i dels pisos. La moratòria de les reformes urbanístiques i la reforma de la LAU.

Cessió d'ús
Fórmula que permet la llei d'habitatge per tal de que un edifici sigui propietat d'una cooperativa i les persones que hi viuen siguin propietàries de l'ús de l'espai.

Decret boyer
Drecet promulgat al 1985 que va suposar la fi de la protecció dls inquilins, a través d'eliminar el contracte indefinit, la possibilitat de subrogació dels contractes a parents propers i promocionava un alça dels preus dels lloguers.

Desnonament
És la finalització d'un procés judicial pel qual un propietari aconsegueix que un inquilí sigui expulsat de la vivenda on viu per mitjans legals. Tot i que la consecució d'aquests mitjans de vegades sol ser il·legal. En l'any 2006 van haver-hi 4057 a Catalunya. El que vol dir una mitjana de més de 11 desnonaments diaris.

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de medi ambient i habitatge.

Gentrificació
Procés de reconfiguració urbana, pel qual les classes populars són expulsades dels centres històrics cap a l'extraradi residencial i; els centres històrics de les ciutats es converteixen en centres turístics i complexes lúdics.

HPO
Habitatge de protecció oficial.

Kelly Finders
Proposta ministerial que la ciutadanía no va acceptar consistent en cambiar el dret a l'habitatge per unes sabatilles.

LAU
Llei d'arrendaments urbans. Llei que des del 1995 regula els contractes de lloguer. L'objectiu d'aquesta llei va ser el de potenciar el lloguer, però va anar en direcció contrària ja que

Mobbing
Mètode utilitzat per molts propietaris i inmobiliàries consistent en fer la vida imposible als inquilins a través de pràctiques fraudulentes per tal de que abandonin els pisos sense indemnització. Mentre que un procés de desnonament fraudulent pot aconseguir que un propietari recuperi el seu pis en menys d'un any, un procés de mobbing pot necessitar molts anys fins que un jutje resolgui.

Oficina d'habitatge
Oficina oberta per l'ajuntament de Barcelona a finals del 2004. Una oficina que es mostra inútil i frustant per la major part de la gent que ha passat per allà; que l'ha creat un dels actors principals del mobbing a la ciutat, l'ajuntament; i que demostra la necessitat d'aquesta oficina, tant en el gest de la seva creació, com en la saturació que va patir la primera setmana d'obertura. Actualment es troben descentralitzades per districte.

PERI
Pla Especial de Reforma Interna.

PHRP
Promoció d'Habitatges Realment Públics

PNH
Pacte Nacional per l'Habitatge.

Procivesa
Empresa parapública ara substituida per Focivesa.

Registre de la propietat
El registre de la propietat es de lliure accés i gratuït (tot i que et cobrin per la gestió de la informació) i conté l'historial dels propietaris que han tingut els habitatges des de que es van registrar.

Urbanisme
Departament que regula l'ús del sol. Allà hi trobareu els plans urbanísitics i els permissos d'obra.

V de Vivienda
Col·lectiu sorgit a l'estiu del 2006 de forma espontànea com a resposta a l'encariment del preu de la vivenda.

Violencia urbanística
Terme acunyat per mirar el mobbing més enllà d'un acte psicològic d'un propietari perturbat. És la visibilització de que més enllà dels problemes que poden esdevinir tot està connectat degut a les estructures econòmiques i polítiques que ho propicien.

hasdlkfjaskdcaskdmsakf