Manifest per a una Barcelona amb carrers amb prioritat per vianants i ciclistes que incorpori una perspectiva feminista

May 1, 2020

Fa dies que diferents col·lectius i expertes ciclistes advoquen per augmentar l’espai per a ciclistes en el procés de desconfinament. Són mesures que ja s’estan prenent a altres ciutats del món com Milán, Bogotá, Nova York. I ara Barcelona ha fet una proposta que avança cap a aquest camí, però que considerem que és de mínims i que s’hauria de millorar.

Previ a la crisi del COVID-19 ja érem una massa crítica que demanava més espais per a la mobilitat a peu i la mobilitat en bici. I des de fa temps, s’advoca per millorar la infraestructura ciclista, per treure-la de les voreres i per donar-li continuïtat, treient-li espai als cotxes. Els nostres carrers encara són insegurs per a vianants i ciclistes i hi ha poc criticisme al comportament de persones conductores de vehicles motoritzats (ja siguin motos, cotxes, camions…), castigant la mobilitat sostenible i NO la contaminant.

Així mateix, durant el confinament hem vist com s’ha posat en dubte al col·lectiu ciclista, assumint que la bicicleta és un element d’oci o esport i obviant que també és una manera de mobilitat quotidiana. La persecució arbitrària a les bicis i la informació contradictòria de les autoritats desincentiven l’ús d’un mitjà òptim de desplaçament. No cal generar por per anar en bici, cal dur a terme una acció coordinada que garanteixi la tranquil·litat, la seguretat i l’accés a totes.

Avui tenim una gran oportunitat per a la salut i la seguretat. És el moment d’ampliar voreres per a vianants i dotar de carrils bici amb continuïtat, senyalització clara, millor il·luminació, més visibilitat i seguretat. Disposar d’una infraestructura específica i d’uns carrers amb velocitats moderades, que permetin als i les ciclistes moure’s de manera segura, intuïtiva i autònoma; deixant enrere l’actual i excessiu culte a l’automobilitat. Les solucions tècniques per dissenyar carrers per a les persones existeixen, cal però un canvi en les prioritats per tal que se’ls dediqui l’espai que es mereixen. En l’imminent escenari de desconfinament, l’espai per caminar i pedalar es fa estrictament necessari per garantir el distanciament social, de forma, també, que la reducció prevista en els desplaçaments en transport públic per aquest motiu, es compensi amb modes sostenibles i no els motoritzats contaminants.

No ens oblidem de la diversitat i l’equitat, incorporant una perspectiva feminista i diversa. Si Barcelona és una ciutat feminista, cal que això es reflecteixi també en l’estratègia post-COVID19, tant per a vianants com per a ciclistes diverses i interseccionals. Per tant, és hora de posar la cura de les persones al centre de la xarxa ciclista i la xarxa de vianants, pensant també en la diversitat: en la infància, en la gent gran, en les persones amb diversitat funcional, en la mobilitat de les dones diverses i en identitats dissidents dels diversos grups de població existents.

Com a ciclistes diverses, proposem un seguit de mesures a incorporar en l’escenari post-COVID, que inclouen accions més enllà de les propostes d’urbanisme tàctic que ha plantejat l’Ajuntament i per aconseguir que aquest escenari sigui una estratègia a mitjà i llarg termini amb la cura al centre.

Recomanacions col·lectives que provenen del treball amb ciclistes diverses, dones i persones no binàries a Barcelona:

 1. Revisar la planificació ciclista de forma participativa, integrant una perspectiva diversa i de gènere interseccional, que tingui en compte tots els desplaçaments i la diversitat de necessitats i activitats de la vida quotidiana.

 2. Visibilitzar i impulsar iniciatives diverses, feministes i per a la promoció de la bicicleta entre les dones i identitats dissidents. És hora d’ocupar-se de les desigualtats que han causat dècades d’afavorir la mobilitat en automòbil sobre la resta, beneficiant així certs grups de població sobre altres.

 3. Ampliació, millora, connexió i manteniment de la xarxa de bicicleta, dissenyada pensant en la diversitat de cossos i ritmes que existeix:

  • Carrils bici unidireccionals, segregats i a la calçada. Ampliació de les dimensions dels carril bici. Desdoblar els carrils bici bidireccionals, massa estrets, que limiten el trànsit ciclista i increment els riscos per la manca d’espai i la inseguretat viària en girs i encreuaments.

  • Fomentar la complicitat, i no la competitivitat per l’espai, entre vianants i ciclistes, com a usuàries més vulnerables de la via pública. Minimitzar els espais compartits entre vianants i ciclistes guanyant espai de calçada.

  • Reforçar i millorar la senyalització horitzontal i l’enllumenat. Millorar la visibilitat als encreuaments i xamfrans. Tenir especial cura del disseny i senyalització dels punts d’intersecció en els recorreguts, de manera que s’afavoreixi el respecte mutu, la funcionalitat i la seguretat d’ambdós modes de mobilitat activa. Millorar la senyalització d’entrada/sortida de pàrquings.

  • Revisar els cicles dels semàfors (tant de vianants com de ciclistes) respectant i prioritzant els seus ritmes i no els dels vehicles a motor. Habilitar zones de detenció avançada a tots els encreuaments semaforitzats, que millorin la visibilitat de les persones ciclistes i permetin l’arrencada i els girs segurs.

  • Millorar el manteniment del paviment de les vies ciclistes, especialment a prop de la vorera i al voltant de les tapes de clavegueram.

  • Incrementar el control dels cossos de seguretat sobre la ocupació indeguda dels vehicles motoritzats en les vies ciclistes i les voreres, en parada o estacionament. Des de cotxes i furgonetes de repartiment, fins a les motocicletes que ocupen les voreres de molts districtes.

 4. Completar i millorar la connexió interurbana: Cal facilitar que la població metropolitana pugui accedir amb seguretat i confort en bicicleta a la ciutat de Barcelona i viceversa. Estudis i plans metropolitans han demostrat que les distàncies per trajecte ho permeten. Prioritzar i finalitzar les principals connexions interurbanes per a bicicletes i vianants (xarxa Bicivia), garantir la senyalització direccional, així com els aparcaments segurs a les estacions intermodals o zones d’activitat econòmica. Si l’estratègia de desconfinament no incorpora el vector interurbà, les persones que es desplacen des d’altres ciutats de l’àrea metropolitana difícilment es veuran apel·lades a substituir el seu mode de transport previ i apostar per la bicicleta o el caminar. Moltes d’aquestes persones són treballadores essencials que cal protegir especialment.

 5. Reduir l’espai i la velocitat dels vehicles a motor per disminuir la contaminació i el soroll. Diferents estudis estan evidenciant que l’augment de la contaminació atmosfèrica està relacionat amb un augment de les morts per COVID-19. També s’ha posat de manifest la relació entre els nivells de contaminats de l’aire (NO2 i PM) a l’àrea metropolitana i una reducció dràstica del trànsit, arribant a mínims històrics a les sèries en ple confinament. L’impacte del soroll en multitud d’aspectes de la salut física i mental està sobradament demostrat. Cal doncs, una aposta decidida per la reducció de l’espai urbà destinat al motor a favor dels modes sostenibles.

 6. Ampliar la xarxa d’aparcaments. L’aparcament és part del desplaçament ciclista. Actualment a Barcelona només hi ha un aparcament per cada 5 desplaçaments. Calen més aparcaments de bici al carrer i cal col·locar-los en llocs freqüentats, visibles i ben il·luminats, han de ser segurs (tipus universal / U invertida). Caldria habilitar la dotació d’aparcaments de bicicletes als baixos dels edificis i fomentar la subvenció d’aparcaments dins d’oficines, espais comunitaris, escoles, transport públic (metro, Ferrocarrills i Rodalies)…

 7. Millorar l’autonomia ciclista de persones dependents (infants, gent gran o persones amb diversitat funcional). Cal abordar la infraestructura ciclista també des de la perspectiva de les diversitats, tot fomentant la creació d’espais segurs, intuïtius i que garanteixin l’autonomia de les persones que els utilitzen. Les infraestructures ciclistes prou amples també permeten l’ús de cicles no convencionals que permeten que persones amb diversitat funcional puguin utilitzar-los com a suport per a la seva mobilitat.

 8. Mesures d’abordatge de l’assetjament viari i sexual, a través de campanyes de sensibilització i prevenció, però també incorporant-ho a protocols d’abordatge de violències masclistes en el sistema de mobilitat i transport, i instaurant sancions a assetjadors, també sexuals, ja que ara l’ordenança només contempla l’assetjament viari.

 9. Ampliació i millora del servei públic de bici compartida. Estendre el servei de bici compartida municipal (Bicing) a un servei metropolità, integrant-lo dins de la T-Mobilitat i transformant-lo en un servei de transport públic metropolità. Ampliar la flota de bicicletes del Bicing i assegurar-se que tots els sectors de la població hi tenen accés i no s’està afavorint als més afluents amb la localització de les estacions i altres característiques del sistema. Informar que es pot fer un ús higiènicament segur de les bicicletes compartides en temps de pandèmia.

 10. Regular l’ocupació de l’espai i els serveis públics que fan els sistemes de bicis i patinets privats. Regulació dels sistemes de bicicletes i patinets compartits privats, limitant-ne les llicències de flota, especialment per a ús turístic. Prohibir que aparquin patinets i bicicletes de lloguer privat en aparcaments públics per a bicicletes i, per suposat, en voreres.

 11. Incrementar la sensibilització i l’educació ciclista en el moment actual amb campanyes educatives per incentivar l’ús de la bici com a mitjà de mobilitat més segur, autonòm i que contribueix a reduir contaminació. Que les campanyes i polítiques específiques donin suport a les dones per a què utilitzin la bicicleta i fomentin l’accés a la bici a persones migrades i persones de baixos recursos. A mitjà i llarg termini incloure un programa curricular de formació a les escoles per aprendre a anar i circular en bicicleta, programes d’acompanyament per anar en bici a la feina o al lloc d’estudi, cursos i recursos gratuïts per aprendre a arreglar la teva bici i el suport de tallers autogestionats per reparar bicicletes.

 12. Regular la convivència amb altres ginys de mobilitat sostenible. La seguretat de les persones i la convivència respectuosa demana canvis en la regulació de la velocitat dels vehicles elèctrics i patinets que poden utilitzar les vies ciclistes. Cal una millor regulació viària (respecte limitació de velocitat, semàfors, avançaments, senyalització de gir, etc.) dels patinets elèctrics.

 13. Garantir que els Cossos de Seguretat no actuïn de manera arbitrària contra el col·lectiu ciclista pel fet d’anar en bici. Això implica que els cossos de seguretat es mantinguin informats i no criminalitzin a les persones segons el seu mode mobilitat. Necessitem una campanya integral a favor de la bicicleta que la desvinculi del seu ús exclusivament lúdic o esportiu, on s’evidenciï que ara més que mai la bicicleta és una de les solucions sostenibles, econòmiques i autònomes independentment del gènere, la raça i la classe social.

 14. Recomanacions específiques per territori:

  • Ampliar la xarxa de carrils bici segregats a Nou Barris, Sant Andreu, Carmel, Horta- Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi

  • Eliminar carrils de cotxes en carrers molt transitats i contaminants (Balmes,Gran Via, Aragó, Via Augusta, Passeig Maragall,i Ronda General Mitre)

  • Completar i millorar la xarxa de carrils bici d’accés a grans centres com Pl. Catalunya, Pl. Espanya, Urquinaona, Glòries, entre d’altres i en grans encreuaments com Diagonal amb Passeig de Sant Joan,Diagonal amb Passeig de Gràcia i Diagonal amb Francesc Macià.

  • L’eix viari al voltant de Plaça Catalunya-Rambles sosté un volum tal de mobilitat de vianants, que hauria de restringir-se l’accés de vehicles motoritzats al màxim, com passa a la majoria de ciutats europees.

 15. Volem que Barcelona esdevingui una ciutat amb tots els carrers amb infraestructura pròpia o velocitats màximes que permetin circular a la bicicleta de forma segura i còmoda i on tots els carrers de més de 2 carrils tinguin infraestructura ciclista pròpia.

És el moment de canviar una ciutat que ha girat entorn a les avarícies del capitalisme amb el cotxe i la moto com a protagonistes i començar a situar a les persones en el centre, en la seva diversitat. Hem de recuperar els carrers de les ciutat que habitem per viure, relacionar-nos i desplaçar-nos amb la bici com la nostra gran aliada. Els canvis per afavorir la mobilitat de vianants in ciclistes permetran que tinguem cura de nosaltres i de les altres persones, especialment de les vulnerables; i del medi ambient. A més de polítiques de mobilitat justa, ens permet abordar polítiques de medi ambient i salut; per a què puguem caminar i pedalar plegades per sortir d’aquesta crisi.

No tornem a la motor-normalitat, aprofitem la bici-oportunitat!

Aquest formulari serveix per recollir adhesions i enviar la petició a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el dia 10 de maig. Gràcies pel vostre suport

Impulsem i signem aquest manifest:


Ja hem signat 1156Signen aquest manifest:

Entidades: Freno-Pático taller autogestionado de bicicletas, Bicicleta Club de Catalunya, Creación Positiva, Fundació Àmbit Prevenció , El globus vermell, Ca la Dona (espai d accio feminista), La ikas, BICI Cultura BCN , CEHDA, Ada Zapater, Associació Col·lectiu Superilla Poblenou, Macuscoop SCCL, Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, Escuela de Mecánica de la Bicicleta., Clara Montaner Augé - Calaix Ambiental, Entrepobles, Plataforma BikeVidrera, Forn de teatre Pa’tothom, Associació Ecoopromoció, Urban Resilience Thinking Institute, La Negreta Feminista, Candela. Cooperativa d’Accio Comunitaria i Feminista, Asociación de permacultura ATTA , Rosa bCanut/ menjador ca la Ross, XR Barcelona, 131 SCP, Associació per l’Impuls dels Supermercats Cooperstius i el Mercat Social, Bicicamp, Boodaville, Col·lectiu El Tinglado, Cuchara Associació, El Guaret, grup de consum, Espai Feminista de Sants, Feministes de Pati , Icaria editorial, Plataforma Bici Augusta, estel, SCCL, 131 SCP, Associació BiciHub, BiTer.cat (Associació BiciTerrassa Club), Casals de Joves de Catalunya, Coeducacció SCCL, ConCiencias Barcelona, Greenpeace, Grup d’ecoconsum La Sardineta, Icaria editorial, María Cristina Maccarrone, Marxa Mundial de les Dones, TESEU, SLP, Xarxa de dones per la salut, A Granel SCCL, Ass Enruta’t , Assemblea 15M Sarrià-St.Gervasi, Associació Abrilbicismil, Biciosxs taller autogestionado de bicicletas, EN BICI SENSE EDAT, Nelson Marin Ospina, Voltes Cooperativa d’Arquitectura, Colectivo Fractal, ConBici, ECONOMAT SOCIAL, SCCL, La Clara Comunicació, Plataforma pels Camins Escolars VNG, Taula Eix Pere IV, València en Bici, Venividibici asociación cultural, +EDUCACIÓ, SCCL, Amics de la Bici, Assemblea de la Bici Sant Cugat, associació sociocultural la muga, Barabara Educació SCCL, Barcelonavelo, Celobert Cooperativa, Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta , Cyclolock, l’aparcament vigilat de bicicletes per esdeveniments, Paicam Maresme , Taller de Mecánica de Bici No-Mixto (Ateneu Rosa de Foc), Wild Catalunya,Arquitectura sense Fronteres, ASSOCIACIO EQUAL SAREE, Descontrol Editorial & Impremta SCCL, La Raposa del Poble Sec, SCCL, LaLaberinta, maraki en bicicleta, Atiende Films, GOGARA, Plataforma Sarrià Respira, Plataforma Veïnal Som Paral·lel, Transductores, Associació Fem Mercat Vallcarca, Club Ciclista Sant Joan Despí,Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD), Cooperativa de Consum El Rusc, Assemblea de Vallcarca, Granollers Pedala, FEM Bici (Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya)

Particulares: Vanessa Serrano, Sara Ortiz Escalante, Andrea Noguñes, Ruth Aguirre, Irene Garcia Terrades, Albert Montellà Pellicer, David Viana, Magda Font, Sandra Llopart, Eventos_ninjas_sa, LAURA SERRA, Olga Vicente Lorenzo, Maria Peix, Mylene baleix, Pere Serrasolsas i Domenec, Marta Gálvez Riudor, Ana Fernandez , Laura Leonelli Morey, Anna Vitòria i Codina, Belen Mendioroz, Peio Royo Zabala, Ana Elia Ramon Hidalgo, MCarmen García, Carme Porta Abad, Maria del Mar Baños López , Noemi Santarella, Carles Gala Muñoz, Alberto Hernández Guillén, Maria Marín Vilar, Nel·la Saborit Estev, Lorena De Maio, Ana Burgos García , Albert Franch, Isabel Ruiz, Esteve Corbera, Aurora Portillo, José María Valle, Alejandra Ximena Bermudez Ruiz, Daniel Lejeune , Berta Panisello, FERNANDO ARANDA MORENO , Miriam Domínguez, Helena Cardona, Marta Sanvicente García, Mireia Piqueras, Alex Dorsey, Marta Belinchón Caparrós , Nuria Vega, Tayel Fuentealba, Manuela Rosero Calero, Joan Vitòria i Codina, Maria Pau Pigem, Maria Romero Garcia, Jordi Honey-Rosés, Esther Munuera, Bojana Veskovic, Adriana Arango, Ségolène Roy, Noemí Elvira Marín, Eva Crego Liz, Pau Moratalla Castro, Lorena del estal, Sandra Martinez Felix, Roser Casanovas, Carme Fabregat Roig , Carme Trujillo Vivó, María García González, Laura Cid, Loreto Quesada López , Tanit Parada Tur, Clara Puértolas, Alfredo Cano Hernandez, Rosana Moussalli, Jaume Carné Cabré, Fabian Neugart, Sílvia Martín, José Antonio Santos Cardosa, Alae Achhab, Patrícia Bargalló, Adriana Alemany Martinez, Emma Dotres Longhini, Laura de la Orden Sabrià, Elena Planas Hortal, Roberta Pereira de Carvalho , Diana Blanco , Ciclista Urbana y madre de miniciclista urbano, Asier Eguilaz , Giulia onori, Matilde Vela, Maria Bernad , Arnau Serra Cayuela, Marc Padilla, Belén Borrràs Guardiola, Trilce Fortuna Chuchón , Meritxell Pérez, Carme Martinez, Pep del Barrio Fernández, Carmen Tortosa, Maarten de Boer, Marta Balague Vivancos, Marta Garcia Velasco, Kim Gili Renom, Carla lizzano, Ester Martinez Urban, Raúl Fernández Moríñigo, Magda Melara Orellana, Ana Valencia , Wendy Maichel, Cristian Martínez, Luis Fiore, Maria Ramos Sanz, Núria Termes López , Jose Robles Bedmar, Isabel Suarez, Maria Castellet i Rovira , Leurent, Nèstor Gonzàlez Vela, Núria Martí Blasco, Sara Vitoria Rubio, Eva Compta Martí, Lluís Xavier Vitòria i Àgreda, Yolanda Bardina Martin, Gustavo Dueñas Montoro, Mireia Pons, Onditz Portabella, ester bonet, Laia Agell Codina, Javiera Crisóstomo López, Xavi Prat Guasch, Olga Vela, Gemma Bello, Nicola scherer , Muntsa Beltran, Victoria Alcarria , Monika Maciejewska , Diana Planella , Mercedes Copello Maccarrone, Esther Cantos Rueda , Oriol Roig Costa , Cristian Benito Manrique, Elisabet Portabella Bravo , Laura Ejarque Sànchez , Carme Navarro, Patricia Caballero Valcarcel, Marina Casadevall Luque , Irene Sabaté Muriel , Montserrat Ramírez faidella, victòria Martínez, Alex benito lopez, Nina Andreatta, Verónica Mejía , Victòria Ángel, Anna Ortiz Guitart, Claudia Karina Godoy Godoy, Eduard Montes Monzó, Inés Jiménez , Pilar Prat, Alicia Flores, Montse Sampietro, Cristina Villanueva, Marta Fonseca Salinas, Anna Redondo , Pau Zabala Guitart, Zeynep Akinci, Antonio Alcántara, Ginebra Alfonso, Ernest Bladé i Castellet, margot mecca, laia Doltra, Albert Pérez , Guernica Facundo Vericat, Marta Pawlikowska, Xavier Becerril Carrasco, Manuel Crespo Yáñez, Jana Pachón, Lluisa cendon, Ines Garcia, Magalí Sirera Manchado, Daniel Diaz, Albert Escobar gomez , Apen Ruiz , Jesús Hernández Rivera, Mireia Amat Segalà, Joanna Friques, Regina Carreras, Montserrat López Tolosana , Santi Escoda, Ferran Rodríguez Esteban, Amaia Latorre Hurtado, Júlia Gómez, Sara Jové Balasch , Gemma Munné Esteban, Peter Mayer, Guillem Capdevila Bernaus, Manel Bonet, Anna Viñas Fuertes, Marisa ponte, Jacqueline Neff Fox, Ana Rodet Iraola , Marina Pons, Joana Delgado Sánchez , Adriana Sabaté Muriel, Paca Fernández Salmerón , Maria Jose Calvo, Josefina Vidal i Pila, Corin Grote, Maria Pardo Rodriguez , oscar garcia, Marta Vilella Serena, Mar Quintana Pascual , Txell Olivella, Marc Queralt Mercadé, Pablo mahedero, Aymara Arreaza , Rosa Serra Mitjans, Daniel Aranda Domínguez, Clarissa Fontana Cestari , Danislava Marinova, Magda Isart Bosch, Pilar Prieto, Olga Felis Prosper , Mireia peris, Toni Solanas Cànovas , Carles Vilella Horno, Montserrat Potrony Insa, Juan martin muñoz, Eva Gausachs, Montse Benito Soriano, SONIA PLEGUEZUELO VILCHEZ, Marian Sardà , Eulàlia Marquès Vidal , Eduard Parera Martínez , Manel Bernadó, Mariona castells adell, David Roselló, Toni Escudé Poulenc, Júlia Sánchez Cid, Eva Palaudaries Garcia, Gerardo Wadel, Marina Guinó Bastús, Martina Gasull, Àngels Pi, Pilar Minguet Niubò, Lorenzo Garcia-Barbon, Ruth González Boto, Carmen Alonso Viladot, Silvia Rodríguez, Carla Izquierdo del Río, Eva Melús Fierro, Teresa Monleon Fernandez, Lai Covas, Maria José González, Ariadna Campins Martin, Carme Vilaova Barrue, Oriol Auge, Marta Masats, Antonio Domènech López, Marina Barriendos Luque , Irene Nogué, Montserrat Garcia Molins, Andrea Tappi, Antonio Lopez Morato, Vincent Parasie, Jordi Marzo, Xavier Pegenaute Bresme, Anna Gamarra, Lidia Casanovas , Joan Vallbona Serra, Edu Gallart Xifra, Rosa Marti , Daniel Santalices, virginie molinier, Anna Moreno Gomez, Clara chies, sonia hernandez-montaño bou, Elena Ledda, Marta latorre tafanell , Judit Borrell i Massas, Dolores Pulido, Arantzazu Apraiz Ballester , Ester Jiménez de Cisneros Puig, Anna Ripoll Piñol, Ona Pascual Calmell, Xefo Guasch, Montse Rius, Mónica Ruiz Folgar, M carmen artero, Rafael de Balanzo, Francisco Roldán Muñoz, Iuren Aldecoa Villarroel, Soazig Noirault , Marta Lladó Cardona, eva auracher, Miriam Aleman Calatayud, Gloria Marin , Dolors Ylla-Català , Ana Lerida Urteaga, Sara Martí Castelló, Marti Ballada, Juana María, Carme Ibáñez Garcia, Carlos Ascaso Terren, Mercè Miquel, Laura Bosch Delgado, Briana Bombana, Berta Vidal Monés, Manoli Salvador Leon, Emma Alari Pahissa, Esther Garrido Ferrer, Ainara Ainzua Isturiz , Elisabeth Huertas Navarro, Roser Costs Busquets , Nuria Roldos , François Jené Canovas, teresa del amo, Agnès grau bertan, Laura Oliveras Puig, Raúl Romero, Raquel Raluy , Gisela Soler Mampel, José Manuel Cetina, Almudena Cabellos Lloria, Núria Gran Vila, Neus Martinez, Núria Alonso, Mariamparo ibañez, Betty Enguix Silvestre, Pepa Bertran , Yenifer Silva Segovia , Rebeca Martín Retuerto, ximena musalem mendoza, Clea Ventura, David AC, Sergi Lopez-Grado, Anna Civit Cuñado, Elisabeth Maluquer Margalef, Jordi Salabert Quintana, Miguel Solana Solana, Eugenia Gallifa Maqueda, Johannes Langemeyer, Jairo Guerrero, Raquel, Dorotea Casas Ros, Olga Pujalte Lopez, Ana Olalla Benitez, Victoria Andrés Casabón, Chucho Díaz, Sonia Arribas Andrades, Gloria Zaragoza Bas, Senén Roy i Català, Virgínia Vallvé, Neus Monte Perlas, Cristina Duró Caba, Marta Gracia Valladares, Gemma París Romia, Imma Llobet, carles nogueras canadell, Mireia Sánchez zaragoza, susana marcos alonso, Núria Formariz Molina, Margarita Fernández Pazó, Isabel Roca Parpal, Clàudia Custodio, Ruth Mellado Miñarro, Natalia Fernández Fernandez , Marta Arderiu, Mercè Esteban Comas, Leo kulisevsky plaza, Marc Ramoneda Moreno, M Teresa Vives Prats , Clara Grenzner Matheu, Àngel Cebollada Frontera, Maria València i Moncunill, Conxita Vicente Ripoll , Dolors Portillo, Gonzalo Martínez Pringe, Oriol Batlle i Gasch , Marta Fernández Ferré , Emilia Tovar Sánchez, Marina Berasategui, Joana Amador, Carmen Palomino, Miquel Ferret , Nuria Seguí Gracia, Geniveva Gómez González, Anna Nicodemus Escribano, Lasse Loepfe, Jorge SD, Valeria Stucki, Marta Nicodemus, Martí Fabregas Sanchez, Montserrat Viñas, Roser Guàrdia Bassols, Manuel Sabio, Maria domingo ruiz, Carola Adam, Adrian Meyer-Oldenburg, Aglaia Gómez D’Alessandro, Aida Albert, Alba Pocurull Canet, albert bataller balaguer, Ana Escribano Martinez, André Roseira Costa, Andrea Olmedo Río, Anna Cots, Anna Grau, Anna Gurney, Anna juhe, Anna Monjo Omedes, Anna Presas Ortega, Anna Solàs Marzo , Antoni Ribera Soler, Asunción riera pañella, Bernat Rueda, Berta Figueras, Blanca Valdivia, Carlos Corchero, Carme Ayza, Carmen Azcárate Giménez, Clara Kirchner, Corin Grote, Cristina Dachs, Cristina Monjas Rincón , David Amengual Vich, david castellet cabañas, David Freixes, Diana Acevedo Abad, Edurne Jimenez Perez, Elena Lopez Estebanez, Ernest pons rojas, Esperanza Escribano Martinez, Ester Castejón, Ester CC, Esther Bermejo Moure, eva hernández rodríguez, Federico Dureiko Alentorn , Gemma Muñoz Escarate, Gemma Simón i Mas, Giampaola cardaropoli, Gloria Justel , Heleen Leper, helena febrés, Hernán Martínez Rosete, Isabel Prósper Manglano, Jara Rocha, Javier Paricio Josa, Joan Barjau Capdevila, Jordi Martínez Vilalta, Jordi Sala Muntané, Júlia de Orovio, Julia Goula Mejón, Jūratė Žymantas , Lala Goma, Lara Petinal Coll, Laura Benítez Valero, Laura González , Lidia Llort Alegret, Luisa Montesinos Hernández, Luisa Ortinez, M Teresa Castilla Castilla, Maite Lorés , mar medina diaz, Marc fando morell, Margarita Andreu, Maria Bobes, Maria Elena Vergés Carreras , Maria Isabel Rovira Díaz, Maria Lacambra Boada, Maria Pascual Pastor, Marina Nallely Rodríguez Flores, marisapequetravel, Marta arranz, Marta Blanch Diez, Marta Giralt Rué, Marta Iriarte, Marta Mayoral Roca, Marta Minguillón Roca, Marta Nomen Brotons , Marta Sales Romero, Maxima Rubio Garcia, Meri Rodríguez , Meritxell cañadas vázquez, Meritxell Muñoz Arias, Mireia Garcia Mira , Mónica Viviana Muro , Montse Campins Figueras, Múriel Muñoz, Nagore García Fernández , Neus Figueras Uranga, Noemí Ullastre, Núria de Torres Sanahuja, Núria González , Núria Segura Insa, Núria Vidal de Llobatera Pomar, Olga Vilanova Trias, Òscar Llago Giménez, Paula Villanueva Serrano, Pilar Cugat, Pilar garrigosa laspeñas, Ramon Sole clotet, Raquel Palomar Lopez, Sara Cano Crespo, Sara López Calderón, Sara Mingorría , Sara Moyano, Sergi Aguilar, Sergi lejardi, Silvia Aznar Vacas, Susanna Campillo Besses, Teresa Bofill, Teresa Ortigosa , Victor León Vives, Virginia Figueras, Xavier Pablo Salvat, Xavier Puig del Castillo, Xavier Riu Sala, YOLANDA PÉREZ RODRÍGUEZ, Zinka Carandell Gottschewsky, Adrià Presas Ortega , Adrià Sanjuan , Adriana Gil Yela, Ainoa Pons, Andreu Riutort Isern, Anna achon cancer, Anna Monjo Omedes, Anna Poch Franco, Anna Presas Ortega, Berenguer Vives Toribio, Blai Martí, Brian Rosa, Carla Jacas Coma, Carlota Llop Serna , Carlota Meya Valls, Carme Ayza, Carme Murias Bustelo, Carmen Rubio Benito, Carolina Salvador Robles, Catalina Loren, Clara Farré Cuadrado, Clara Gené Ferret, Coral Ramírez , Corin Grote, David del Rio, Dolors Parellada Serra, Elena Herranz, Elena Lopez Estebanez, Elia Borbon Ferrer, Elisenda Pradell Gejo, Erika laguillo, Ernest Garriga Vallcorba, Esperanza Velasco Acebal, Favid Sarri, Fina Ferrando, Gal·la Lopez Serrano, Gemma Vives Soler, Gerard Casadevall, Heleen Leper, Helena Lallave Fabregat, Irina Berdonces, Ismael Sánchez Jiménez, Joan Manuel Aguado Ramón, Jon Casadó , Josep Anton Martínez Abellán , Judit Daura Segura, Júlia Oliver Cels, Katharina Hetzeneder, Laura fuentes, Laura Gómez, Laura Rigual Aparici, Lídia Gargallo, Lidia Llort Alegret, Lluisa Cendon, Maite Porta Barbosa, marc Arbós, Marcella tarroni, Marga Pou Sarreta, Maria Albà Díaz, Maria Roca Parpal, Marina Civit Sanahuja, Marta Cels Casellas, Marta Tor Llacuna, Melissa García Lamarca, Mercè Miró i Magrinyà, Montserrat Roset, Múriel Muñoz, Nacho Acuña , Natalia Navarro Olivan, Nora Baylach Delgado , Oriol Font Olasz, Òscar Soler Turull, Pau Avellaneda, Pau Bofill Soliguer, Pere Mogas Maresma, Pere Monés, Pilar Ripoll Balagué, Pol Gaynes Cortijo, Rafaela Subías de la Fuente, Raquel Navarro Manrique, Rigoberto Albors García, Rita Alves, Ruggero Mascellino, Rut Ruiz Garcia, Sara Jaramillo Martinex , Sara Márquez martin, Serena Olsaretti, sofia copello, Sunsi MARTÍ CARBONELL, Valentín Cano Iglesias, Víctor Pavia Illanes, Victorien Lavoix,Abel Espinosa, Ainhoa Guerrero Tetas, Alícia Navarro Ortega, Ana Villellas, Anna Aparicio Falcó, Arrate Enes, Cristian Ramos Ferrer, Edurne Pita, Emilio Pérez Mateos , Emma Torres, Eva Ferrera , Eva Hartmanová, Federica Righi, Florence De Filippis , Gala Vignoli carradori, Giorgia Zorzi, Guifré López Garulo, Inma Carrillo Vives, Isabel Galdeano Luna, Jaume Corroto, Jaume Jiménez Villacampa, Jordi Pallarès, Júlia Capel de la Chica, Júlia Mercadé Cerrato , Laura Matesanz, Lluís Montagut, Marc Rodés , Maria Àngels Viladot, María Elena Alonso, María Elisa Ojeda Acosta, maria lindmae, Marielle Paon, Marina Reig, Marta Milà Pascual, Mercè, Mireia Amat, Mónica carreras fauria, Nacho Ferrero, Odile Carabantes Martínez, Paula Viñuales, Pilar Angel, Ramon Peiró Casas, Raquel Marques, Roberto Mourelle Vsrela, Ruben garcia gutierrez, Ruth Lamas, Thomas Johnson, Vera Giulia Sala, Vidal Madrià Guitart, Xavi Calvo, Xavier Fabrés Andreví Xavier Pablo Salvat, Adrià Garcia i Mateu, Agostina Genovese, Aida Bañeres, Aida Gimenez, Aida Navales, Ainara Navarrete, Alba Mansilla Peral, Alberto Tarragó Durán, Altea Boix Comajuncosa, Ana Marrodan Badell, Ana Ortega, ana robles, andrea borrell, Andreu Aisa Vázquez, Anna Duch i Larena, Anna Gras Corman, Anna Martin, Antoni Benabarre Franco, Arbona Socias Virginia , Ariane Pereira Lima, Arnau Andrés Gallart, Barbara Biglia, Bernat Miret Calabrés, Carla canal rosich, Carla Ten Ventura, Carlos Ortí, Carlota Esteller , Céline Coillard, Chiara Buffa , Daiana Glizer, David Benabarre Igón, david campany herrero, Diego Badell, Diego Sanjulian, Eduardo Catini, Elena Mialdea Mozota, Elisa Covelo O’Neill, elisa fernandez, Elisabet Moreras Costa, Enriqueta Mestres Soriano, Eulàlia Mata Miralles, Fabián Andino, federico merlo, Fernanda Sciessere Moraes, Filka Sekulova, Gaia D’Elia, Gerard Gorostiza Gavarró , Gisela Figuls Campos, Glòria Gorostiza, Guadalupe Fernández, Guillem Gómez Sesé, Heleen Leper, Irene Clavijo, Joan Cid Tello , Jorge Chacon Latorre, José Vitoria Ágreda, Josep Ignasi Garcia Aparisi, Josep Moreno Mulet, Juan Arturo Piedrahita , Juan Garcia Buitron, Julia Aisa Fernández, Júlia Viñeta Mañé, Kaila San Fabián, Karen Zucchet, Karina Avila , Karolina Levanaite, Laia Franco Ortiz , Laia salse saura, Laura Arcarons Martí, Laura Gimeno Pezonaga, Laura Marés Planas, Laura Sánchez, Lidia sarda clua, Luz Alberola, Luz Ma. Martínez , Maria del Mar Alloza Ginés, Maria Morales Codina, Maria Ràfols Florenciano, Maria Sin , Mariela Brito, Marta Anducas, Marta Cardona, Marta Claramunt Egea, Marta Rico Rubio, Marta Suero, Martí Kubesch, Martina Roca Pla, mireia martin , Míriam Planas, Mònica Ubalde, Nat solar, Natalia Javier Gallego, Neus Maronas , Octavio Rubio Álvarez, Olga Fernández López, Olga Onrubia Nebot, Oriol Clèries, Oscar Pamies Dominguez, Pau Parals Oliveras, Pep Gutiérrez escofet, Rafael Casallas, Rosa.Maria Terrafeta Badia , Sandra Araneda, Sara Peña Miret , Sara Salmerón Garcia, Silvia Martínez, Susanna Reigada Sanz, Tania Seoane, Verónica Rico, Ada García Martínez, Adriana Cabeceran Gratacós, Àgata Sol, Alba pawlowsky ferret, Ana Fernandez, Andrea, Anni Andrea Facchini, Ariadna Esteve Garcia, Bea parra martinez, Bruno Soria Mateu, Carla Alsina Muro, Carlos Bori Recolons, Clara Primante, David Andreu, David Fernández Gutiérrez, Eduard Moreno, Ester García Egido, Esther Alzola Acha, Eulàlia Duñach, Eulalia García Jiménez, Eva bellart Baratau, eva hernández rodríguez, eva serra agudo, Eva Subirana Fernández , Ferran Casanovas Abellán, Gabriela Valls, Genis Dominguez, Giusi Palomba, Helga Carafi Lloris, Ignasi Guasch Martínez, Irene Car, Irene Espinilla Gutiérrez, Isabel Molina , Isabel Salla Civit , Joan Ramos , Jordi Castelló i Santamaria, jordi orozco, José Carpio Pinedo, juan m artes vivancos, Laia Hernàndez pallas, Laura Calvet Mir, Laura del Rio Garcia, Laura González Guardia, Laura Pau Custodio , Lluís Delclòs Alió, Loreto Araneda, Ma. Celeste Reyna Cabrera, Margaret Solé Rocamora, Maria Amparo Pérez i Ferrer, Maria Xandri , Maricruz Morales, Marina Di Masso, Marisabel Ruiz Ares, Marissa Paituví, Marta Casas Santoyo, Marta González , merce tafalla, Mireia Espuñes, Mon Joan i Torra, Montserrat García Blasco, Montserrat Reyes Diaz , Natalia Villar Kozzoff, Natxo Escandell, Nicolás Arán Cisneros, Noelia López de la Manzanara villalta, Ona Cornella, Ona Deulofeu Capo, Oriol Nicolau, Patricia pv, Paula Martí Comas, Pepa Prósper Candel, Pol Puig Biosca, Raquel García, Raquel Perich , Rebeca Mesas Medel, Sandra Salvador, Susana garcia martin, Susana Pascual García, Teresa Borrega Vilaseca, Timur Vorkul, Xavier Forns, Xus de Miguel Vallejo, Abel Ainaud, Adrian Marin Julian, Adriana Ciocoletto, Alba Arellano Arnedo, Alba González Castellví, Alba Guerrero, Alba Rodés Canps, Albert Garriga Guixà , Albert Pareja, Alberto Quijorna Pérez, Alejandro caballero castillo, Alejandro Giménez Imirizaldu, Alexandra luz, Alexandra Vidal D’oleo, Alexandre Trujillo Boqué, Álvaro López Gadea, Ana de Inés Trujillo, Ana Lerida Urteaga, Andrea Albert Fonseca, Andreu Peix Massip, Anna Bernardez Casaus , Anna Boix, Anna Carreras Port, Anna Celma Melero, Anna Ferrer, Anna Garcia Puig, Anna puig Lucas , Arnau Andrés Gallart, Berta Ribo, Cándido Jornet Forner , Carla Alonso Méndez, Carla bossi, Carla Habif Hassid, Carles Solé Freixa, carme planas viladoms, Ceaar AGUADO LOZANO, Christel Keller Garganté, Cora Barderi Monzó, Cris cano, Cristina Cano, Cristina Hernández Jiménez, David Grau Serra, DIGNA CARCOBA RODRIGUEZ, Eduardo Trinidad Vargas , Enrica Arnabat , Enrique Jiménez Pérez , Eric Saladrigas Torres , Estefania Milla-Moreno, Ethel Baraona Pohl, Evèlia Pardal , Francesco Russo, Gerard Pallé López, Guillem Molas, Irene Bazán , Irene Pascual Porret, Isabel Ares Couto, Javier Rodrigo , Joan Salamó Freixenet , Joan Valls Pellicer, Joana Garcia Grenzner, Joana Pagès Mas, Joana Vives Bauzà, Jordi Porta Pruna, José López Pizarro, Jose Vilalta vives, Josep Iborra Montells, Josep Maria Gil, Juan Carlos Rodríguez Terrón, Julen Arbelaitz Mitxelena, Julia Duñach, Julie Marquiset, Kenza Benzidan, Laia Teruel Men, Laura Camps Almirall, Laura Muñoz Cordero, Laura Pérez Mayos, Lidia Araña Urteaga, Lionel S. Delgado , Lluís Quintana Bosch, Manel Abia , Mar Ribot i Manso, Mar Satorras, Marc Griful Ponsati, Maria Herrero canela , Maria Javierre , Maria Remei Ferrer Guasch, Maria Rovira , Marina Font, Marta miras calviño, Melissa Munz, Merce Amado, Miquel Martínez, Miriam GARCÍA , Miriam Ruiz López, Montserrat Mollà, Núria Garcia Soto, Nuria Sanchez, Olga Guday Padrosa, Olivier Perez, Ona Torres i Marrugat, Paco Martín Cárcoba , Paloma Mendoza, Paola Márquez, Patricia Gramaje, Patrícia Llop, Pepe Arabí Diego, Pilar calderon, Raquel Nebra, Raül Avilla, Ricardo Pérez-Hita Carrasco, rosa capo, Santiago Gorostiza, Sara Soto Alonso, Sebastià Jornet Forner, Silvia Argemi i Figuera, Tania Magro Huertas, Teresa Vives Bauza, Toni Pujol Vidal, Txetxu Triguero, xabier ferro lizarralde, Zaida Muxí Martínez, Zoi Sucarrats,Alba Badrenas Llobera, Amanda Cuesta Hernández, Ángela Jiménez Jiménez, Anna Pujade Vilageliu, Anna Rosell Roig, Anna Sánchez Sorribes, Berenice Rey, Blanca Camell Galí, Carmen Bastida, Clara Triviño, Cristina Martínez Obiols , Daniel Moreno López, Elena Carnero, Elisabet Rius Garcia, Esther Sardà Rico, Glòria Mestre i Molina, Isabel González González, Itxasne Gaubeca Vidorretsa, Jave Marti sevil, Javi Sastre, Joan Lluis Jornet Forner , Joan Martí Morro, Joāo santos, Jordi Rojas, Jorge Benjamín Sánchez Campos, Juan Francisco Nieto Moreno, Laura cardús font, Laura Hernández Calabozo, Lucas Biénzobas Sánchez, Maria Tobeña, Maria Verdaguer, Mariana Chirino, ciclista urbana, activista feminista, Maritza Ardila.G, Merche Conca Gómez, Miquel Àngel Alcaraz, omar ballesteros, Pablo Romero Noguera, Patricia Hansel, Pep Garrido, Sandra Garcia, Sergi Cardona Garnés, Teo Gil Moreno de Mora Sardà, Thomas Zannoni, Xavier Milanés Pallé, Xoán Vázquez Piñeiro, Albert Ruiz Blas, Borja Agustí, Carles Ferrer Boix, Eduard Casanovas Sirvent, Edurne Izagirre Elizaran, Helena Battestini, Ines Moreno, Jérémie nestor, Jordi Sabaté Corominas , Laura Aranda Dominguez, Laura Ardite solera , M Pilar Pardal Isidro, Mairê Carli, Mar Valiente Pérez, Maria Cacharro Lopez , Mart Berges Bertran, Marta ill Raga, Matilde Martínez Sallés, Palmira Gil Cornejo, Pere Medina Martí, Pia Camagni, Sergi Garcia, Sergio Montero, Sofía Vila Clavell, Valentina Adrian, Gorka San Martin, Araceli Caballero Garcia, Nora Hannisdal,Alba Joseph Garcia,Xavier Ruiz Carrasco,Daniela Pacheco,dani font noguerol, Francois Masse, Florencia Manns Fuenzalida, blanca alvarez mató, Laura ventura, Núria Clotet, Núria Pérez Sans,rosa cardús, elena jurado, Alba Seguranyes Molas, Elisenda Cabello Sierra, Claudio cattaneo, Marta Vidal Romaní, Clàudia Custodio, Jordina Tarré i Olaiz, Rosa Mercader, Francesc Estrada Juárez, matthieu amiraux, Carlos Barbera, Claudia Fuentes Brito, Laura Cruz, Susana AlsinaJust, Rosa Trilla, Ferran Aranda i Reig, Lucia Picazo, Oriol Clèries, Maria Conill, Claudio cattaneo